Een onafhankelijke beoordelingsadviescommissie heeft zich gebogen over de 14 voorstellen die vanuit de toegangspoort zijn doorgeleid en heeft op 25 maart jl. haar advies aan ons uitgebracht over de te financieren investeringen. Dit advies werd in zijn volledigheid overgenomen en hiermee wordt een belangrijke eerste stap gezet richting het verhogen van onze toekomstige welvaart. Op voordracht van de leden van de commissie werd Dijsselbloem benoemd tot voorzitter.

Voor de eerste ronde adviseert de commissie om voor tien voorstellen een totaalbedrag van 4.117 miljoen euro toe te kennen (646 miljoen euro) of te reserveren (3.471 miljoen euro), verdeeld over de pijlers kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie (R&D&I), en infrastructuur. De commissie heeft drie verschillende bekostigingsvormen uitgedacht voor het (potentieel) toekennen van middelen uit het Groeifonds. 

Ten eerste kunnen middelen onvoorwaardelijk worden toegekend. Ten tweede kan er sprake zijn van voorwaardelijke toekenning. In dat geval wordt de toekenning beschikbaar indien aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. Ten derde kan er een reservering worden gedaan. In dat geval ziet de commissie potentie in het voorstel, maar adviseert om, in afwachting van nadere onderbouwing of bewezen succes in de eerste fasen van uitvoering, nog niet (de volledige) gevraagde bijdrage toe te kennen. Na aanlevering van deze onderbouwing volgt een nieuwe toetsing door de commissie. 

Naar verwachting wordt slechts een deel van de reserveringen in 2021 toegekend, waardoor het ruimschoots binnen de begroting van het NGF van 4 miljard euro aan verplichtingen voor 2021 blijft.

Brainportlijn Eindhoven 

Het voorstel Brainportlijn Eindhoven investeert in een vrijliggende busbaan voor een vervoersconcessie met emissieloos zelfrijdend collectief personenvervoer. Het doel is om daarmee de bereikbaarheid en het leef- en vestigingsklimaat van de Eindhovense regio te versterken. De Brainportlijn beoogt een snelle (boven)regionale ontsluiting van economische toplocaties en de verbinding met Eindhoven Internationale Knooppunt XL. 

Daarnaast beoogt het voorstel een impuls aan de automotive sector in de regio te geven. De commissie adviseert het kabinet om Brainportlijn Eindhoven niet te bekostigen met uitzondering van het innovatieprogramma, waarvoor de commissie adviseert een reservering te maken van maximaal 30 miljoen euro (50% van de geschatte kosten). De reservering is bestemd voor het verder ontwikkelen van een ‘green & smart’ mobiliteitssysteem en blijft vooralsnog beschikbaar voor een periode van negen maanden na openbaarmaking van het besluit van het kabinet. Het gereserveerde bedrag kan geheel, gedeeltelijk of niet worden toegekend op basis van een aangepast voorstel voor het innovatieprogramma.

Lees ook: Miljarden naar openbaar vervoer in de Randstad

Jeroen Dijsselbloem
Print Friendly, PDF & Email